Sint Rafaël kerk

De Sint Rafaël kerk

                                        
Decreet

tot fusie van de parochies Blijde Boodschap, Emmaüs en H. Geest te Utrecht, Overvecht.
In het vervolg van mijn beleidsvoornemen d.d. 22 maart 2002;

op verzoek van het bestuur van de parochies Blijde Boodschap, Sint Cleopas
en H. Geest te Utrecht, Overvecht per brief d,d. 7 augustus 2003;

met instemming van de deken van Utrecht-Oudenrijn per brief d.d. 13 november 2003;
na advies gekregen te hebben van het Metropolitaan Kapittel, dat in deze optreedt als Collegium Consultorum, d.d. 3 december 2003;
besluit ik tot fusie van de drie genoemde parochies tot één parochie met ingang van 1 januari 2004.

De nieuwe parochie zal als titel krijgen "St. Rafaël".

Alle rechten en verplichtingen van de drie parochies vallen toe aan de nieuwe parochie. Hieronder zijn begrepen alle rechten en plichten, schulden en bezittingen, overeenkomsten, fundaties, hypotheken, geldleningen e.d., zoals deze overeenkomstig canon 1283 C.I.C. zijn vastgelegd en overigens ook die welke daarbij niet zijn genoemd doch geacht moeten worden hier eveneens onder te vallen.
Voor de nieuwe parochie geldt als statuut het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland (31 januari 1997). De parochie "St. Rafaël" zal de grenzen hebben van de drie parochies tezamen.

Tot bestuur van de parochie benoem ik met ingang van dezelfde datum:

J.R. Skiba, pastoor
fr. W.J. Ossewold, vice-voorzitter - Dhr. P. Oorthuijsen, secretaris
Dhr. P.L.W. Bovelander, penningmeester
Mevr. G.M. van Baal-Schoonheim,
Dhr. J.W. van de Bildt, Mevr. G.M. de Groot,
Dhr. J.J. Schwartz, Dhr. L.A.J.P. Vermeulen

Het nieuwe parochiebestuur draag ik op er zorg voor te dragen, dat alle nodige regelingen voortkomend uit dit besluit naar kerkelijk en naar Nederlands recht worden nageleefd, en tevens dat hiervan vóór 1 april 2004 blijkt uit notariële dan wel onderhands akt(en).
Moge de nieuwe parochie onder de hoede van de engel Rafaël een bloeiende geloofsgemeenschap worden tot getuigenis van Christus en Zijn Evangelie in onze samenleving.

Gegeven te Utrecht op 15 december 2003


Reeds vele jaren was het duidelijk dat door het teruglopend aantal kerkgangers in de drie parochies er een probleem ging ontstaan op het gebied van de financiën, maar ook op dat van de vieringen.
Na langdurig overleg en vele besprekingen door afgevaardigden van de drie parochies over de toekomst van de RK kerk in Overvecht heeft het bisdom in mei 2002 de knoop doorgehakt. De bisschop heeft besloten dat er één bestuur moet komen voor de drie parochies Blijde Boodschap, Emmaus en Heilige Geest.
Het bestuur krijgt de opdracht om op basis van het Rapport en het Beleidsplan (opgesteld door de drie parochiebesturen) te werken aan één parochie met één secretariaat.
Wat betreft de aanbeveling van de beleidsgroep over het kerkgebouw maakte de bisschop de keuze voor kerk en bijbehorende ruimtes van de H.Geest parochie als centrum voor de toekomstige parochie. Want, gaf hij aan, "Dit gebouw heeft een beeldbepalend karakter in Overvecht, het ligt centraal en is gemakkelijk te bereiken. Het biedt ruimte voor grote en kleinere vieringen en heeft mogelijkheden om de andere activiteiten te huisvesten, zoals secretariaat, ruimtes voor pastores en werkgroepen.”
“We pleiten er voor dat de kerk geheel of gedeeltelijk open gesteld wordt. Dit betekent dat de centra van de Emmaus en van de Blijde Boodschap op termijn afgestoten worden. Wij beseffen, dat deze keuze een zware teleurstelling is voor de parochies van Blijde Boodschap en Emmaus, die met goede argumenten pleiten voor handhaving van hun centra."
"Toch meent de bisschop om deze keuze nù te moeten maken, in overeenstemming met het Convenant, waartoe de besturen gezamenlijk besloten hebben.”
“Als de bisschop nù geen keuze zou maken, zou het nieuwe bestuur veel tijd en energie moeten steken in de gebouwenkwestie en uiteindelijk toch niet tot een door allen gedragen besluit kunnen komen.
Wij achten het belangrijk, dat bestuur, vrijwilligers en pastores alle energie kunnen geven aan de pastorale en missionaire opbouw van de ene parochiegemeenschap. Terwille daarvan hopen we dat de mensen van de Blijde Boodschap en de Emmaus deze teleurstelling willen en kunnen accepteren.", aldus de bisschop.

Zo gebeurde het dat op 8 december 2002 het nieuwe bestuur van de drie parochies werd voorgesteld in deze kerk.
Op 9 maart werd in een plechtige eucharistieviering pastor Joachim Skiba officieel geïnstalleerd als pastoor voor de nieuwe parochie van Overvecht. De St. Rafaël was toen in de gelukkige omstandigheid dat zij naast pastoor Skiba ook nog Godelief van Liebergen, onze pastoraal werker, had.
Zij heeft evenwel afscheid genomen in een plechtige viering op 10 oktober 2004. Van toen af stond pastor Skiba er alleen voor, wel natuurlijk met hulp van vele anderen.
In dat jaar 2003 was ook de procedure gestart voor de fusie van de drie parochies. En er zou één parochieblad komen. Toch zou het nog wel enige tijd kosten om één parochie te worden, met één gezamenlijk kerkgebouw.
Na de sluiting van de Blijde Boodschap kerk, eind 2004, werd het begin van 2005 de start van die ene kerk. De kerk bij de watertoren werd de kerk van alle parochianen.
In dat jaar werden ook de eerste concrete stappen genomen op weg naar de verbouwing. In de tijd ervoor waren er wel diverse plannen geweest, maar er waren ook telkens weer bezwaren. Maar nu kon men aan de slag. En dat was nodig. ‘Onze’ kerk was toe aan een goede opknapbeurt. Maar ook aan een aanpassing aan de tijd. Een verbouwing waarin ook de ‘onvolkomenheden’ werden aangepakt.
En het werd grondig gedaan. Een nieuwe kapel, buiten de loop, waar men in rust en ongestoord aanwezig kon zijn. En een die veel oud-Blijde Boodschap parochianen zal aanspreken.
Een betere en grotere ontmoetingsruimte, en een goede vergaderruimte met plaats voor een bibliotheek.
Goede, moderne toiletten, ook een invalidentoilet.
En een echte sacristie, waar men zich ongestoord kon voorbereiden op een viering. Een sacristie waar niet iedereen door moest.
Maar ook de buitenkant werd goed onder handen genomen. Zoals het dak van de pastorie en bijgebouw, waar nog nooit iets aan was gedaan. Het kreeg nieuwe koepels, en een nieuwe afdeklaag die er weer jaren tegen kan. En de rand ervan werd vernieuwd met onderhoudsvrij materiaal.
De ruimte om de kerk werd ook aangepakt. Daar kun je nu lopen, eventueel zitten en er is een goede fiets stalling . Een vrijwel perfecte verlichting in de kerk.
En onze kerk behoort tot de veiligste gebouwen van Utrecht Kortom, het werd bijna een nieuwe kerk.

Hoe de toekomst ervan er zal uitzien ligt nu in onze handen. Want alleen wij, de parochianen van Overvecht, kunnen daar wat aan doen. Zonder onze inbreng en steun, op allerlei gebied, geestelijk, fysiek en financieel, zal deze kerk niet kunnen bestaan.
Laten we ons daarom aansluiten bij de woorden en wens van onze pastoor, zoals uitgesproken tijdens de viering van het 40-jarig bestaan van de kerk:
"De verbouwde kerk geeft ons allen een bijzonder gevoel: dit hebben wij samen gedaan! Daardoor blijkt een nieuwe gezamenlijke toekomst niet slechts een droomwens te zijn geweest, maar is nu haast tastbaar geworden. Als wij daarbij opmerken dat ook onze jongeren daar een rol bij spelen, dan kan ik optimistisch kijken naar de toekomst van onze parochie."

kerken

© 2011 Mijn-eigen-website.nl