Sint Rafaël kerk

Aanvullende informatie

In de begintijd, waaronder het meest belangrijk waren mensen. Immers, een bouwpastoor kon niet op zijn eentje de boel op gang brengen en houden. Er waren mensen nodig voor de besturen, maar ook andere vrijwilligers voor taken op een groot aantal terreinen. Ook daarom moest informatie worden verstrekt aan de groeiende gemeenschappen.
Zo ontstonden de eerste papieren contacten, de eerste parochiebladen. Kwaliteit en vorm waren afhankelijk van geld en middelen. Er waren nog geen PC’s, en betaalbare druktechnieken waren ook eenvoudig, meestal stencilwerk, met de daarbij horende blauwe en zwarte handen. De teksten voor de inhoud moesten soms meerdere malen opnieuw worden getikt, vanwege tikfouten en toevoegingen. De ouderen onder de lezers zullen zich ongetwijfeld deze verschillende vormen en edities nog wel herinneren.
We kunnenn in dit kort bestek niet alles beschrijven, maar om toch een beeld te schetsen:

De Emmaus parochie is begonnen met “Emmausklanken”.  In 1969 kwam “Voorstad”, een blad voor geheel Overvecht.  Dat stopte vanwege de financiën in 1972.
In 1977 verscheen “Drieluik” voor de eerste keer, een blad voor de drie Overvechtse katholieke kerken. In de tijd ervoor hadden de kerken eigen edities voor hun informatieverstrekking. Onbekend is bij de samenstellers van dit artikel welke dat waren bij Emmaus en Blijde Boodschap.

De H.Geest had een eenvoudig gestencild blaadje dat op onregelmatige tijden uitkwam.
Drieluik stopte, de Blijde Boodschap begon met haar eigen parochieblad “Over en Weer”, de H. Geest ging verder met haar onregelmatige verschijning, de Emmaus had “Emmaus-info”. Zij zijn later samen gegaan met het Johannescentrum in het blad “Op Dreef”.
De H.Geest kreeg in 1996 een tamelijk regelmatig verschijnend blad, met als hoofd “H.Geest Centrum”. In april 1998 kreeg het als naam “Geestkracht”.                               

                  In oktober 2003, na de fusie van de drie kerken, kwam het eerste gezamenlijke contactblad voor de nieuwe parochie uit. Het blad heeft helaas geen echte naam en heet nog steeds “Contactblad”

 


En dan nog dit ....

De nieuwe naam

De nieuwe naam voor onze kerk is na overleg en inspraak van de parochianen gekozen: Sint Rafaël. Toch was voor velen deze naam "uit de lucht" komen vallen.
De naamcommissie geeft als onderbouwing voor deze naam de volgende verklaring:

1. de Blijde Boodschap werd verkondigd door een engel
2. de Emmaus-gangers gingen op weg
3. de Heilige Geest inspireert

Daarmee is een verband tussen de drie parochies te leggen: alle drie hebben te maken met een geestes-wezen: bij de een in de vorm van een engel (staat voor de Eeuwige), bij de tweede in de vorm van de verrezen Heer (Jezus), en de derde is Geest.
Rafaël was de engel die met Tobias op weg ging, terwijl allen en alles door de Geest geďnspireerd worden.

Toch was de naam Rafaël niet helemaal onbekend in Overvecht. Als bewijs daarvoor moge dienen de volgende uitnodiging uit 1966:

Het bestuur van de Stichting Overvecht-Zuid voor het Katholiek Onderwijs geeft u hierbij kennis van de feestelijke opening van de onder zijn bestuur staande scholen.
De opening zal plaats vinden in de Rafaëlkleuterschool, Kastordreef 1, Overvecht,
en wel op dinsdag 29 november 1966, des namiddags 15.30 uur.

Het bestuur heeft de eer u uit te nodigen tot bijwoning van de opening.

Drs. W.L. Nelissen, voorzitter
Mr. A.G. Bosch, secretaris


Jongeren werk

De jeugd is tegenwoordig niet oververtegenwoordigd in de kerk, maar er is toch een tijd geweest dat er ook in Overvecht kerkelijke jeugdgroepen waren. Zo werden er tussen 1970 en 1980 voor de 16 jarigen regelmatig activiteiten georganiseerd. Er werd een serie onderhoudende avonden aangeboden, welke werden afgesloten met een disco. Omdat de groepen na deze week ook nog bij elkaar wilden komen werd er een jongeren groep opgericht met de naam YES. Zij verzorgde regelmatig een disco in de kerk maar organiseerde ook uitjes zoals strandwandelingen, fietstochten, nachtelijke boswandelingen en dauwtrappen. De groep is later verhuisd naar het buurthuis Einsteindreef.

Toneelgroep

In de eerste decennia hadden we ook een toneelgroep. Onder de leiding van de heer Haggenburg trad deze groep regelmatig op, meestal in de Emmaus kerk, met groot succes. Hierbij werd het priesterkoor omgebouwd met grote coulissen. Er deden veel parochianen mee uit de parochies als acteurs aan meestal humoreske voorstellingen.

Orgelbouw

Onder genot van erwtensoep en vele kippenpoten is het orgel, dat in onze kerk staat, in één weekend afgebroken en vervoerd naar Overvecht. Alle onderdelen werden genummerd zodat de bouwers later de onderdelen weer op de juiste plaatst konden terug zetten. Het opbouwen heeft wel een jaar geduurd en zeer veel kippenpoten en erwtensoep gekost.

Jongeren koor

In de eerste jaren was er ook een jongerenkoor. In de tijd van de vernieuwingen in de kerk werd ook het jongerenkoor ‘anders’ . Daarna waren er toch wel wat mensen die klaagden dat het drumstel te hard was en ook de basgitaar mocht wel zachter. Ook de spraakmakende jongerenvieringen onder leiding van pater Vocking gingen voor veel mensen te ver. Dit koor verzorgde de vieringen in zowel de Emmaus als de H.Geest kerk.

 

logo

© 2011 Mijn-eigen-website.nl